Vách ngăn giọt bắn 60 x 80, 60 x 100 cm bằng mica trong suốt