Sản xuất CNC – Gia công CNC và một số khái niệm khác