Bảng hiệu mica có mấy loại? Đặc điểm của bảng hiệu mica