Bảng Hiệu Led có ứng dụng gì trên thực tế và những lưu ý